Cộng tác SALEs – Đăng ký để nhận 20% giá trị mỗi website

  • % HOA HỒNG : với mỗi giới thiệu làm 1 website, bạn sẽ nhận được 20% giá trị của hợp đồng! Xem bảng giá website tại đây
  • Điều kiện: người được nhận % hoa hồng phải đăng ký làm cộng tác viên trước khi giới thiệu 7 ngày!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *